mediacio

CURS DE FORMACIÓ D’ALUMNES MEDIADORS

L’Equip de Mediació de l’IES MASSAMAGRELL va sorgir en el curs 2010-2011, gràcies a l’impuls d’un grup de professors del centre que va rebre la formació necessària i va començar a traslladar les seves inquietuds als alumnes.

Des de llavors, els successius professors orientadors del centre han participat estretament, han aportat l’alè per seguir en els moments difícils i han fet possible la coordinació de l’equip.

Aquest curs acadèmic 2018-2019, l’Equip de Mediació s’ha proposat realitzar un CURS DE FORMACIÓ D’ALUMNES MEDIADORS. En ell podran participar, de forma voluntària, els observadors d’aula que ho desitgin. D’aquesta manera, l’equip de mediadors es veurà reforçat i ampliat per desenvolupar la seva important tasca en la millora de la convivència en la comunitat educativa.

Actualment, els observadors d’aula representen al bon company que té com a referents primordials:

 • Acompanyar
 • Ajudar
 • Estar

Es tracta d’alumnes que es preocupen de que l’ambient de la seua classe siga el més adequat, que quan apareguen problemes no miren cap a un altre costat sinó que són el suport i ajuda per als seus companys.

Aquest curs és un pas més en la seua formació com a mediadors, pel seu enriquiment personal i pel reforç d’actituds positives com:

 • Millorar la seua autoestima i la seguretat en ells mateixos.
 • Autoconeixement i gestió de les seues emocions.
 • Estimular les seues habilitats socials i les necessàries per a la resolució de conflictes.
 • Aprofundir en la cultura de pau.
 • Millorar el clima social i escolar a l’IES.
 • Resoldre de forma constructiva els conflictes.
 • Entrenar les capacitats i habilitats necessàries per utilitzar la Mediació.

El curs comptarà amb set sessions de 15:30 a 17:00 hores, amb la temporalització següent, que es dedicaran als temes indicats:

11 desembre 2018 Intel·ligència emocional
2a 15 gener 2019 Educar les emocions bàsiques i la gestió emocional.
29 gener 2019 Educar les habilitats comunicatives.
12 febrer 2019 Emocions i cultura de pau.
5a 19 febrer 2019 Resolució de conflictes I. Mediació
6a 26 març 2019 Resolució de conflictes II. Mediació
7a 9 abril 2019 Resolució de conflictes III. mediació

Esperem comptar amb la col·laboració de tots els Observadors d’aula. Animeu-vos!

 

EQUIP DE MEDIACIÓ DE L’IES MASSAMAGRELL

Suspensió de les classes per la inestabilitat atmosfèrica

DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE, SE SUSPENEN LES CLASSES A MASSAMAGRELL

http://www.massamagrell.es/va/report/avis-important

Reproduïm el comunicat de l’Ajuntament de Massamagrell

Encara que la situació de preemergència (nivell taronja) continua vigent. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Metereologia (AEMET) a estes hores, l’evolució de la situació per a les pròximes hores sembla millor

No obstant, vista la inestabilitat de la predicció s’ha decidit suspendre l’activitat escolar per a demà divendres 19 d’octubre per tal que des del consistori es puguen prendre les mesures necessàries i les famílies tinguen marge d’actuació a l’hora de conciliar la vida familiar i laboral.

Recordem a la població estar pendent dels canals d’informació oficials per tal d’informar-se de les últimes novetats.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Tertúlies dialògiques literàries per alumnes, famílies i personal del centre

momo1Convidem a tots els membres de la comunitat educativa a participar en una tertúlia dialògica literària que desenvoluparem en els pròxims mesos. Es tracta de llegir una narració i gaudir del text en un marc més informal que les classes. Després de la lectura posarem en comú allò que ens ha agradat del text, allò que no entenem o que ens ha resultat interessant. Es tracta d’una activitat voluntària sense la pressió de les notes, ni d’exàmens, ni de les formalitats acadèmiques.

Objectius: Fomentar la lectura de textos literaris i la reflexió i discussió sobre aquelles idees que em suggereixen. Aprofundir en les competències dialògiques i d’aprendre a aprendre de l’alumnat. Crear un ambient de reflexió i comprensió on es puguen desenvolupar tant el pensament crític com la creativitat i la imaginació.

Destinataris: obert a tot l’alumnat del centre tant d’ESO, batxillerat o cicles formatius. També a les seues famílies i, per últim, a tot el personal del centre (docent i no docent).

Continguts: En la tertúlia es llegirà enguany el llibre de Michael Ende, Momo, editorial Loqueleo, Santillana (en castellà) i ed. Bromera (en valencià)(1). Els participants hauran de disposar del llibre, però si hi ha cap dificultat per aquest motiu parla amb les coordinadores de la tertúlia.

Inscripció: fins el 12 de novembre en la consergeria de l’institut.

Temporalització: una sessió al mes (1h duració), des de les 13:20 fins les 14:15, en dies distints cada mes, per evitar que sempre afecte a les mateixes assignatures:

 • Dilluns, 19 de novembre (aula d’audiovisuals de l’ESO). Per a aquest dia, els participants hauran de portar el llibre i haver llegit el cinc primers capítols.

 • Dimarts, 18 de desembre

 • Dimecres, 23 de gener

 • Dijous, 21 de febrer

 • Divendres, 22 de març

 • Dilluns, 15 d’abril

 • Dimarts, 21 de maig

Desenvolupament de l’activitat: presentació de l’autor i l’obra , justificació de l’elecció del text i contextualització. Plantejament de qüestions, temes o conceptes, emocions que la lectura ens ha provocat. Conclusions on hem arribat i es fa una xicoteta avaluació de la sessió tant en la seua dinàmica, recursos, continguts tractats i emocions provocades.

Responsables de la tertúlia: Beatriz Sánchez Botello (ex-alumna de l’IES) i Isabel Tamarit López (professora de Filosofia).

Col·labora: AMPA de l’IES de MASSAMAGRELL

(1) Momo és una xiqueta que posseeix la meravellosa qualitat de saber escoltar als altres i que desitja ajudar la gent a humanitzar les seues vides. Sobretot quan els homes grisos decideixen apoderar-se d’un dels béns més preuats que posseeixen les persones: el seu temps. Una novel·la única sobre la importància de l’amistat, la bondat i el valor de les coses senzilles. En definitiva, sobre el que de debò ens fa felices.

Premi extraordinari d’ESO

Aitana Simó i Bartual, alumna de l’IES de Massamagrell que actualment cursa primer de Batxillerat , ha obtingut un premi extraordinari al rendiment acadèmic d’ESO, d’acord amb la Resolució de 14 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2017-2018 (DOGV 28.09.2018).

Volem felicitar Aitana i celebrar el seu èxit, que és també el de la seua família i una mica el nostre! Obtenir una mitjana de 10 punts en el conjunt de l’ESO (més de 40 assignatures) és ben difícil i un gran motiu d’orgull. Enhorabona!

SELECCIÓ D’ESPECIALISTA EN HÍPICA – CONVOCATÒRIA PÚBLICA

Es convoca procediment de selecció pública d’un professor/a especialista en hípica per tal d’impartir el mòdul «Conducció de grups a cavall i atenció bàsica dels equins», de 7 hores setmanals, corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitja «Conducció d’Activitats físico-esportives en el medi natural».

Termini de presentació de les sol·licituds en la secretaria de l’IES de Massamagrell
Des del dia 13 de setembre del 2018
Fins el dia 19 de setembre del 2018, a les 14:00 hores.

Requisits dels aspirants
a) Ser espanyol o nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d’algun Estat al que siga d’aplicació la Directiva 2004/38/CE del Parlament Euro­peu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorpo­ració a l’ordenament jurídic espanyol.
b) Tenir complerts divuit anys i no haver arribat a l’edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.
c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s’opta.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públi­ques.
e) Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igual­ment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, al seu Estat, l’accés a la funció pública.
f) Experiència professional reconeguda en l’àmbit de l’hípica i de la cura dels equins, fora de l’àmbit docent, amb dos anys d’exercici professional en els quatre anys anteriors.
g) Posseir la competència i qualificació necessàries per tal d’impartir el mòdul esmentat.

Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
1. DNI, passaport, NIE.
2. Currículum vitae i fotocòpia dels mèrits. (Per facilitar la tasca de la comissió de selecció, es prega que s’utilitze el document d’autobaremació que es pot trobar en la pàgina web de l’IES de Massamagrell amb aquesta convocatòria.)
3. Certificat de l’empresa on desenvolupa o haja desenvolupat l’activitat professional.
4. Informe de vida laboral o certificat equivalent de la mutualitat laboral a que estiga afiliat l’aspirant.

Comissió seleccionadora
President: director IES de Massamagrell, Francisco Caballero Quemades.
Vocal: Cap del departament d’Educació Física, Adelina Llorens Cubel.
Vocal: Representant del professorat en el consell escolar, Marta Barres Martorell.

Retribucions
Les corresponents al cos de professors tècnics de formació professional o professor de secun­dària, excepte triennis i sexennis.

Període de contractació
De setembre a juny, encara que serà la Conselleria d’Educació la que el determine finalment.
El contracte finalitzarà automàticament sense necessitat de denúncia prèvia i sense dret a indemnització quan expire el termini convingut en el mateix.

Barem de selecció
La present convocatòria es regirà pel barem que s’inclou com a arxiu adjunt a la present comunicació. No seran valorat s els mèrits que no s’acrediten fefaentment i dels qual s’aporte la documentació acreditativa que es menciona en cada cas.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS

ADJUDICACIÓ DE POSSIBLES VACANTS EN CICLES FORMATIUS DESPRÉS DEL PERÍODE ORDINARI DE MATRÍCULA

Curs 2018-2019

En cas que després del període de matrícula hi haja alguna vacant en els cicles formatius, s’adjudicaran als alumnes que les sol·liciten d’acord amb l’ordre en què apareixen a continuació.

A. ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA

1.- Alumnes que han obtingut plaça a un altre lloc (a condició que immediatament porten la renúncia al lloc que havien obtingut).

2.- Alumnes que s’han quedat sense plaça

Data: 4 de setembre

Hora: 10:00

Cicle Curs
GM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL 1 – 2
GS ANIMACIÓ FISICO ESPORTIVES 1 – 2
GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 1 – 2
GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 1 – 2

 

B. ALUMNES NO MATRICULATS I QUE NO ESTAN EN LLISTA D’ESPERA

Data: 5 de setembre

Hora: 10:00

Cicle Curs
GM INSTAL·LACIONS EN TELECOMUNICACIONS 1 – 2

 

Atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica

 IES DE MASSAMAGRELL – INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica

El DOCV del 18 de juny de 2018 ha publicat una RESOLUCIÓ sobre atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar. D’acord amb eixa norma, posem en el seu coneixement el següent:

 1. Durant el proper curs 2018/2019, la persona responsable de l’organització de l’atenció sanitària del centre serà la vicedirectora, Laura Ferri Ramírez.

 2. L’institut ha de disposar d’un registre d’alumnes amb malalties cròniques o altres problemes de salut. S’entenen per malalties cròniques els «trastorns orgànics i funcionals que obliguen a una modificació de la manera de viure de l’individu, i que han persistit i és probable que persistisquen durant molt de temps».

 3. Si el seu fill o filla té una malaltia crònica que requereix l’administració de medicació o una atenció específica durant l’horari escolar i únicament en aquest cas, la família haurà d’emplenar i lliurar al centre la sol·licitud corresponent, que podrà demanar en la consergeria de l’institut o descarregar dels enllaços que té un poc més avant.

 4. Aquesta sol·licitud es presentarà al moment de la matrícula de l’alumne/a o, cas de no haver-ho fet, durant la primera quinzena de setembre. Haurà d’acompanyar-se obligatòriament dels següents documents (ajustats als models oficials que determina la Resolució):

 1. El centre, excepte els casos esmentats i comunicats amb el procediment anteriorment descrit, no subministrarà cap medicament a l’alumnat.

 2. Aquest tràmits es poden realitzar en qualsevol moment del curs que siguen necessaris.

Si té qualsevol dubte o vol fer alguna consulta, pot enviar un correu electrònic a aquesta adreça: atenciosantitaria@iesmassamagrell.net que també pot fer servir per acordar una cita amb la vicedirectora.

Massamagrell, 27 de juny del 2018

 

Llibres de text 2018-2019

Al següent enllaç apareixen els llibres de text del curs 2018-2019.

 

MOLT IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau al començar les classes.

En els quatre cursos d’ESO i en FPB, les famílies que tenen dret a participar en el “Banc de llibres” (ja que han tornat el lot corresponent al curs anterior i els ha sigut acceptat) NO HAN DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. Els rebran en setembre, a l’inici del curs.