Arxiu mensual: setembre de 2016

BANC DE LLIBRES – NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES

 • Els llibres que conformen el banc de llibres de l’IES Massamagrell són propietat del centre.
 • Cal tenir-ne cura en tot moment. Cal conservar-los tal i com ens agradaria trobar-los, per tant no es podrà:

Escriure paraules o missatges en qualsevol format.

Fer dibuixos o ficar adhesius.

Doblar els fulls per marcar temes

Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.

Trencar, arrugar o banyar qualsevol pàgina del llibre

 • Quan, per qualsevol altre motiu, la comissió del Consell Escolar considere que no estiga en condicions. (Especialment les circumstàncies a que fa referència l’apartat 2 d’aquestes normes).
 • Quan falten pàgines.
 • Quan estiga desenquadernat, encara que s’haja arreglat d’alguna manera.
 • Quan el llibre estiga ratllat a llapis i no s’haja esborrat.
 • Quan estiga ratllat amb bolígraf, retolador, marcador…
 • En acabar el curs, els llibres s’han de tornar en bon estat. Un llibre es considerarà que no està en condicions:
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, la família l’haurà de reposar.
 • Si per qualsevol circumstància una família hagués de comprar algun llibre, aquest es considerarà pertanyent al lot i s’haurà d’entregar amb la resta de llibres que el conformen.
 • Al final de curs s’haurà de tornar al centre el lot complet del curs corresponent, en les condicions que es determinen.
 • Al llarg del curs cal comunicar qualsevol problema amb el llibre entregat al tutor/a el més aviat possible.
 • No s’hi pot escriure ni als espais reservats per l’editorial per a la realització d’activitats. Si cal, s’hauran de copiar els exercicis en un quadern.
 • Només es pot escriure el nom a l’etiqueta identificativa.
 • Caldrà protegir els llibres mitjançant la utilització de cobertes protectores o folrant-los.
 • Quan un/a alumne canvie de centre serà d’aplicació l’article 20 de l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport.

Article 20. Incorporació d’alumnat nou durant el curs

Al llarg del curs escolar es pot incorporar alumnat nou al centre, el qual haurà pogut estar matriculat en un altre centre de la Comunitat Valenciana o incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu valencià.

Quan un alumne o alumna es trasllade d’un centre a un altre i siga beneficiari del programa, lliurarà els llibres de text en el centre en què causa baixa i s’emetrà un certificat seguint el model que facilitarà l’Administració, en el que s’informarà el nou centre del lliurament i de l’estat de conservació dels llibres.

No es contempla com a alumnat de nova incorporació aquell que es trasllade de centre per motius de treball temporal dels pares/mares o representants legals per un període limitat, que tinguen previsió de reincorporar-se novament al centre d’origen durant el mateix curs escolar.

El centre receptor dotarà l’alumnat dels llibres de text, d’acord amb el que es determina en l’article 40 d’aquesta ordre

 • El fons del banc de llibres podrà augmentar mitjançant donacions de material que puguen realitzar els pares.

 

IMPORTANT:  Si quan es lliuren els llibres a principi de curs i, malgrat els controls de revisió, s’observa alguna anomalia en un llibre, s’ha de notificar en el termini  d’una setmana al/la coordinador/a del banc de llibres per resoldre la incidència.

Aprovat pel Consell Escolar de l’IES Massamagrell l’1 de setembre de 2016

BANC DE LLIBRES

IES MASSAMAGRELL – BANC DE LLIBRES – CURS 2016/2017

INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES FAMÍLIES PARTICIPANTS

El Consell escolar de l’IES de Massamagrell, d’acord amb les instruccions de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les disponibilitats pressupostàries correspo­nents, ha acordat per unanimitat, en la seua reunió de l’1 de setembre, informar a les famíli­es que han participat en el «Banc de llibres» el següent:

El Banc de llibres entregarà a l’alumnat de XarxaLlibres, durant els primers dies de classe i d’acord amb les instruccions que es remetran, els llibres que es relacionen en cada nivell.

Primer d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Biologia i geologia
 • Ciències socials
 • Francés
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Segon d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Ciències socials
 • Física i química
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Valencià: llengua i literatura

Tercer d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Biologia i geologia
 • Ciències socials
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Quart d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Ciències socials
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Les famílies participants en el Banc de Llibres només hauran d’adquirir els exemplars no inclosos en aquesta relació i els materials com ara quaderns de classe o d’exercicis (per exemple el «Workbook» d’anglés), material escolar d’ús personal, etc.

En la web de l’IES (http://iesmassamagrell.edu.gva.es/blogs/blog/llibres-de-text-2016-2017/) pot trobar la relació completa de llibres de text que es faran servir.

Massamagrell, setembre del 2016.