BANC DE LLIBRES

IES MASSAMAGRELL – BANC DE LLIBRES – CURS 2016/2017

INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES FAMÍLIES PARTICIPANTS

El Consell escolar de l’IES de Massamagrell, d’acord amb les instruccions de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les disponibilitats pressupostàries correspo­nents, ha acordat per unanimitat, en la seua reunió de l’1 de setembre, informar a les famíli­es que han participat en el «Banc de llibres» el següent:

El Banc de llibres entregarà a l’alumnat de XarxaLlibres, durant els primers dies de classe i d’acord amb les instruccions que es remetran, els llibres que es relacionen en cada nivell.

Primer d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Biologia i geologia
 • Ciències socials
 • Francés
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Segon d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Ciències socials
 • Física i química
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Valencià: llengua i literatura

Tercer d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Biologia i geologia
 • Ciències socials
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Quart d’ESO

 • Anglés (llibre de text, no el «Workbook»)
 • Ciències socials
 • Lengua y literatura castellana
 • Matemàtiques
 • Valencià: llengua i literatura
 • Valors ètics

Les famílies participants en el Banc de Llibres només hauran d’adquirir els exemplars no inclosos en aquesta relació i els materials com ara quaderns de classe o d’exercicis (per exemple el «Workbook» d’anglés), material escolar d’ús personal, etc.

En la web de l’IES (http://iesmassamagrell.edu.gva.es/blogs/blog/llibres-de-text-2016-2017/) pot trobar la relació completa de llibres de text que es faran servir.

Massamagrell, setembre del 2016.