Arxiu de la categoria: General

ACTIVITATS DE FI DE TRIMESTRE – NADAL 2017

INFORMACIÓ PER A TOT L’ALUMNAT

El darrer dia de classe el centre s’obrirà a les 9:30 hores:

De 9:30 a 13:00 hi haurà activitats per a l’alumnat, a les quals estan convidats a assistir tots els membres de la comunitat educativa.

 • Relació de tallers:
  – Blandiblu – Laboratori Física i Química
  – Cifras y Letras – E102
  – Cinefòrum “El señor de la Guerra” – E211
  – Decorant oreos – E117
  – Demostració d’automatismes – Hall
  – Demostració d’escacs – Hall edifici ESO
  – Estoig de tela vaquera – Aula Tecnologia
  – Globoflèxia Aula Tecnologia
  – Gymkana esportiva i jocs – Pati i pistes esportives
  – Karaoke – Audiovisuals E009
  – Paleontologia – Laboratori de Ciències Naturals
  – Photocall Nadalenc – E115
  – Prehistòria – Passadís 1er pis
  – Puzzles i Maquetes – E109
  – Quiver – E111
  – Robòtica – Aules electrònica P005-P102
  – Rummikub – E110
  – Samarretes filosòfiques – P009
  – Sòlids platònics amb furgadents i llepolies – P009
  – Taller d’emocions – E101 i Hall primer
  – Visita virtual als museus i joc de localització GeoGuessr – Aula d’informàtica
  – Ioga i meditació – Sala de professorat

A les 13:00 es lliuraran les notes a tot l’alumnat.

Per aquest motiu, es modifica l’horari de transport. Els autobusos eixiran de Massalfassar a les 9:00 i tornaran a les 13:45.

Aprofitem per desitjar-los bones festes!

Proves per a l’obtenció de l’A-2. Convocatòria del curs 2017-2018

Les proves per a l’obtenció del Certificat De Nivell Bàsic d’Anglés o Francés corresponent al nivell A2 del Consell d’Europa, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, es realitzaran, a l’IES de Massamagrell, durant la setmana del 8 al 14 de febrer del 2018.

Heu de lliurar la sol·licitud de participació a la secretaria de l’institut de l’11 de desembre del 2017 al 10 de gener del 2018. Podeu descarregar el Full d’inscripció en aquest enllaç (document editable).

Poden participar les i els alumnes que tinguen almenys 16 anys o els facen el 2018.

El contingut de la prova es correspon al curriculum establert al decret 155/2007 https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/09/24/pdf/2007_11678.pdf. Aquesta prova s’articularà en quatre habilitats: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Cada habilitat valdrà un 25 % del total i s’haurà d’obtenir almenys un 60 % en cada part per obtenir el certificat. Teniu una completa guia a la pàgina d’internet de l’institut: http://iesmassamagrell.edu.gva.es/blogs/blog/certificat-didiomes/.

 

Eleccions Consell Escolar – 23 de novembre de 2017

Eleccions Consell Escolar – 23 de novembre de 2017

La Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport ha dictat instruccions per a la renovació parcial dels consells escolars dels centres de la Comunitat Valenciana. El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la vida del centre i la normativa vigent li reconeix competències destacables.

Garantir la més àmplia i democràtica representació en el consell escolar és una tasca que ens compet i interessa a tots: alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis. Sens dubte, el bon funcionament del consell escolar constitueix un factor important de qualitat del sistema educatiu.

Per aquestes raons, la Junta electoral que s’ha constituït a l’institut ha decidit publicar en la Web de l’institut la informació més rellevant per animar a tots els sectors a participar activament en aquest important procés, tant mitjançant el seu vot, com mitjançant la presentació de candidatures.

Normativa legal

La normativa legal bàsica per la qual es regeix el procés d’elecció dels consells escolars es pot trobar en els enllaços següents:

Composició del consell escolar de l’I.E.S. de Massamagrell

El consell escolar de l’IES de Massamagrell té la següent composició:

 • Director
 • Cap d’estudis
 • Secretària (amb veu, però sense vot)
 • 1 Representant de l’Ajuntament de Massamagrell
 • 8 Professors/es
 • 5 Pares o mares
 • 1 Representant de l’AMPA del centre (designat per aquesta)
 • 5 Alumnes
 • 1 Representant del personal d’administració i serveis

En les eleccions que se celebraran el dia 23 de novembre, es procedirà a la renovació parcial del consell (primera meitat). En particular, han d’elegir-se:

 • Tres representants dels pares i mares
 • Quatre representants del professorat
 • Tres representants de l’alumnat
 • El representant de l’AMPA del centre (designat per aquesta)

Atribucions del consell escolar

Les atribucions del consell escolar venen determinades per l’article 127 de la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, LOMQE, que estableix les competències següents:

«a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»

Junta electoral

Tal com ordena la normativa, el dia 16 d’octubre s’ha constituït la junta electoral encarregada de dirigir el procés. La composició és aquesta:

 • President: Francisco Caballero Quemades
 • Vocal representant del professorat i secretària: Empar Peris Cardells
 • Vocal representant dels pares i mares: Mª José Romero Carrasco
 • Vocal representant de l’alumnat: Mireia Gromaz Iborra
 • Vocal representant del PAS: Nereida Fabuel Alcamí

Si algun membre de la comunitat educativa desitja algun aclariment o realitzar algun suggeriment pot dirigir-se a qualsevol d’aquestes persones.

Calendari electoral

En tauler d’anuncis oficial del procés (en l’entrada de l’edifici d’ESO) està exposat el calendari complet, que ha fixat la junta electoral. No obstant això, aquestes són les dates més importants:

 • Des del 16/10/2017: Consulta dels censos electorals en secretaria
 • Fins el 7/11/2017 (a les 11:10 hores): Presentació de candidatures a la secretaria de l’institut
 • 23/11/2017: Eleccions

Vot per correu per a mares i pares

Els pares i les mares tenen dret a exercir el vot per correu. A partir del dia 17 de novembre es repartiran en les diferents classes els documents i les instruccions necessàries. Els vots emesos per aquest procediment hauran de fer-se arribar al centre abans del tancament de la mesa electoral corresponent a aquest sector (dia 23 de novembre).

Candidatures

Els alumnes, pares o mares i professorat que ho desitgen han de presentar les seues candidatures per escrit, dirigides a la junta electoral, abans del dia i hora determinat en el calendari (7/11/2017 a les 11:10 hores)

És suficient amb una carta o una instància individual en la que assenyalen que es presenten com a candidats i en la que sol·liciten que la seua candidatura siga admesa i proclamada. Si ho desitja pot descarregar el model que li corresponga:

 • Candidatura individual mares i pares (no candidatura AMPA).
 • Candidatura AMPA: consulteu amb la direcció de l’IES.
 • Candidatura individual alumnes.
 • Candidatura professorat.

Enllaç de descàrrega de models (en format editable, .doc i .odt, i en pdf) (Recorden que cal presentar la sol·licitud en la secretaria de l’institut fins el 7/11/2017 a les 11:10 hores).

Més informació

Si necessita algun aclariment o obtenir més informació, pot dirigir‑se a la direcció de l’IES de Massamagrell per aquests mitjans:

CICLES FORMATIUS – INFORMACIÓ DE PLACES

A l’IES de Massamagrell s’han cobert totes les vacants de cicles formatius (FPB, Grau Mitjà i Grau Superior), excepte el Grau Mitjà d’Instal·lacions en Telecomunicacions.

Les persones que estiguen interessades en el Grau Mitjà d’Instal·lacions en Telecomunicacions  podran trobar la informació en la secretaria de l’institut.

Massamagrell, 15 de setembre del 2017

 

 

Llibres de text 2017-2018

Al següent enllaç apareixen els llibres de text del curs 2017-2018.

 

MOLT IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau al començar les classes.

En els quatre cursos d’ESO i en FPB, les famílies que tenen dret a participar en el “Banc de llibres” (ja que han tornat el lot corresponent al curs anterior i els ha sigut acceptat) NO HAN DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. Els rebran en setembre, a l’inici del curs.

 

 

 

 

Tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres

L’Ajuntament de Massamagrell ens ha fet arribar l’aclariment següent sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres:

“En contestació a la consulta que plantegen les famílies sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres, des de la Subdirecció General de Centres Docents s’informa el següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, les beques publiques per a cursar estudis reglats del sistema educatiu que, per tractar-se de nivells d’ensenyança gratuïta, consistisquen en una ajuda per a l’adquisició dels llibres de text i del material curricular, es troben emparades en l’exempció prevista en l’article 7 j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29 de novembre) i desenrotllat en el parágraf primer de l’article 2.2.1é del Reial Decret 439/2007, de 30 de marc (BOE de 31 de marc).”