Arxiu d'etiquetes: llibres de text

Llibres de text 2017-2018

Al següent enllaç apareixen els llibres de text del curs 2017-2018.

 

MOLT IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau al començar les classes.

En els quatre cursos d’ESO i en FPB, les famílies que tenen dret a participar en el “Banc de llibres” (ja que han tornat el lot corresponent al curs anterior i els ha sigut acceptat) NO HAN DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. Els rebran en setembre, a l’inici del curs.

 

 

 

 

Tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres

L’Ajuntament de Massamagrell ens ha fet arribar l’aclariment següent sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres:

“En contestació a la consulta que plantegen les famílies sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres, des de la Subdirecció General de Centres Docents s’informa el següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, les beques publiques per a cursar estudis reglats del sistema educatiu que, per tractar-se de nivells d’ensenyança gratuïta, consistisquen en una ajuda per a l’adquisició dels llibres de text i del material curricular, es troben emparades en l’exempció prevista en l’article 7 j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29 de novembre) i desenrotllat en el parágraf primer de l’article 2.2.1é del Reial Decret 439/2007, de 30 de marc (BOE de 31 de marc).”

Llibres de text 2016-2017

 

 

NOTA IMPORTANT

En els quatre cursos d’ESO, les famílies que tenen dret a participar en el “Banc de llibres” (ja que han tornat el lot corresponent al curs anterior i els ha sigut acceptat) NO HAN DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. Rebran instruccions en el mes de setembre

En tot cas, és molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau (especialment en 1r i 2n d’ESO, ja que en aquests cursos hi ha desdoblaments i reforços que es constituiran quan comencen les classes).

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Les famílies de l’alumnat d’ESO, a la finalització del curs 2015/2016, podran entregar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats, per constituir un Banc de Llibres.

Famílies participants a la primera fase

Per a les famílies participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per al cobrament de la segona fase, pagament que anirà en proporció a la quantitat de llibres que tornen i siguen acceptats, amb un màxim de 100 euros, i per a pertànyer al Banc de Llibres del curs 2016-2017.

Famílies que no han participat a la primera fase

Per a les famílies no participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per a pertànyer al banc de llibres del curs 2016/2017.

Informació més completa sobre el procediment general es pot trobar en aquesta adreça web de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

PROCEDIMENT

Les famílies complimentaran, prèviament a l’entrega de llibres, un formulari telemàtic que podran trobar, a partir del 15 de juny, en l’adreça web xarxallibres.edu.gva.es. En el formulari telemàtic, automàticament, apareixeran els llibres de l’alumnat, d’acord amb el catàleg 15/16 de l’IES de Massamagrell. Les famílies marcaran els materials que entreguen al centre.

Hi haurà dos formularis diferents:

1. Si es tracta d’una família que SÍ ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’emplenar la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES. Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on s’han de marcar els llibres que s’entreguen i quins han estat finançats per XarxaLlibres.

2. Si es tracta d’una família que NO ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’accedir a la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES (Per a l’alumnat que no ha participat en el Programa Xarxa de Llibres). Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on hauran de marcar els llibres que entreguen a l’institut.

IMPORTANT
Han de conéixer el NIA, Número d’Identificació de l’Alumne, que trobaran als butlletins de notes.

En els dos casos, el formulari telemàtic s’imprimirà i s’entregarà signat al centre juntament amb el material. Si necessita ajuda per emplenar o imprimir el formulari telemàtic, cride a l’institut.

Les famílies lliuraran a l’institut el lot de llibres junt al formulari en paper. El centre verificarà el nombre de llibres entregats, el seu bon estat de conservació i validarà la informació declarada per les famílies. Les famílies han de procurar entregar els llibres en el millor estat possible (esborrant anotacions, sense nom…).

 

CALENDARI

El calendari que es seguirà a l’IES de Massamagrell per a tornar els llibres serà el següent:

Alumnes que hagen aprovat totes les assignatures
20 de juny, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores)
21 de juny, de les 10:00 hores fins les 14:00 hores
Lloc: aula del grup

Resta de l’alumnat (de convocatòria extraordinària)
1 i 4 de juliol des de les 10 fins les 13 hores. Despatx de vicedirecció.
5 de juliol, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores). Aula del grup.

Fora d’aquestes dates el centre no rebrà cap llibre i s’entendrà que la família renuncia a participar en el Programa i en el Banc de Llibres.

 

PAGAMENT

Pagament segona fase XarxaLlibres curs 15/16. Els centres confirmaran la finalització del procés i faran arribar la informació perquè l’Ajuntament puga tramitar el pagament de la segona fase. El percentatge per calcular l’import de l’ajuda de la segona fase, serà obtingut amb la fórmula:

%= nombre exemplars entregats i finançats / nombre exemplars finançats

Per exemple, si l’alumne ha rebut finançament en la primera fase per un total de 8 llibres però tan sols entrega finalment al centre 6 llibres en bon estat tindria dret a un percentatge del 75 % de l’ajuda de la segona fase (el resultat de 6/8), és a dir, 75 euros.

 

COL·LABORACIÓ

Per últim, aprofitem per demanar la col·laboració de les famílies i de l’alumnat, principals destinataris d’aquest Programa de Banc de Llibres, per tal d’ajudar en la recollida, organització i posterior entrega dels llibres. Per això, si vostès o els seus fills o filles volen ajudar, per favor criden per telèfon o contacten amb Felisa Ramos (membre de la Comissió del Banc de Llibres, telèfon 961206260) per concretar la seua participació. Esperem comptar amb la seua participació.

INICI CURS 2015-2016

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE

Consulta de les llistes amb l’assignació de grups i aules

  • ESO: 13:00 hores
  • Batxillerat, Cicles Formatius i FPB: 11:30 hores

 

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

Recepció de l’alumnat pels tutors (Presentació del curs i lliurament dels horaris. La  duració prevista d’aquesta activitat és d’una hora).

  • ESO: 11:30 h.
  • Batxillerat, Cicles Formatius i FPB: 12:30 h.

 

LLIBRES DE TEXT

NOTA IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau (especialment en 1r cicle de secundària —1r i 2n d’ESO), ja que en aquest nivell hi ha desdoblaments i grups de diversificació que es constituiran en començar el curs.

A causa dels canvis que s’han produït aquest curs en 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, abans de comprar el llibre consulteu amb el professor de l’assignatura.

LLIBRES DE TEXT 15-16

NOTA IMPORTANT

És molt important no folrar ni posar el nom als llibres fins que el professor no haja donat el vistiplau (especialment en 1r cicle de secundària —1r i 2n d’ESO), ja que en aquest nivell hi ha desdoblaments i grups de diversificació que es constituiran en començar el curs.

A causa dels canvis que s’han produït aquest curs en 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, abans de comprar el llibre consulteu amb el professor de l’assignatura.