Arxiu d'etiquetes: xarxallibres

Tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres

L’Ajuntament de Massamagrell ens ha fet arribar l’aclariment següent sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres:

“En contestació a la consulta que plantegen les famílies sobre la tributació de les ajudes del Programa XarxaLlibres, des de la Subdirecció General de Centres Docents s’informa el següent:

D’acord amb la informació facilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, les beques publiques per a cursar estudis reglats del sistema educatiu que, per tractar-se de nivells d’ensenyança gratuïta, consistisquen en una ajuda per a l’adquisició dels llibres de text i del material curricular, es troben emparades en l’exempció prevista en l’article 7 j) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29 de novembre) i desenrotllat en el parágraf primer de l’article 2.2.1é del Reial Decret 439/2007, de 30 de marc (BOE de 31 de marc).”

BANC DE LLIBRES – NORMES D’ÚS I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES

 • Els llibres que conformen el banc de llibres de l’IES Massamagrell són propietat del centre.
 • Cal tenir-ne cura en tot moment. Cal conservar-los tal i com ens agradaria trobar-los, per tant no es podrà:

Escriure paraules o missatges en qualsevol format.

Fer dibuixos o ficar adhesius.

Doblar els fulls per marcar temes

Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.

Trencar, arrugar o banyar qualsevol pàgina del llibre

 • Quan, per qualsevol altre motiu, la comissió del Consell Escolar considere que no estiga en condicions. (Especialment les circumstàncies a que fa referència l’apartat 2 d’aquestes normes).
 • Quan falten pàgines.
 • Quan estiga desenquadernat, encara que s’haja arreglat d’alguna manera.
 • Quan el llibre estiga ratllat a llapis i no s’haja esborrat.
 • Quan estiga ratllat amb bolígraf, retolador, marcador…
 • En acabar el curs, els llibres s’han de tornar en bon estat. Un llibre es considerarà que no està en condicions:
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, la família l’haurà de reposar.
 • Si per qualsevol circumstància una família hagués de comprar algun llibre, aquest es considerarà pertanyent al lot i s’haurà d’entregar amb la resta de llibres que el conformen.
 • Al final de curs s’haurà de tornar al centre el lot complet del curs corresponent, en les condicions que es determinen.
 • Al llarg del curs cal comunicar qualsevol problema amb el llibre entregat al tutor/a el més aviat possible.
 • No s’hi pot escriure ni als espais reservats per l’editorial per a la realització d’activitats. Si cal, s’hauran de copiar els exercicis en un quadern.
 • Només es pot escriure el nom a l’etiqueta identificativa.
 • Caldrà protegir els llibres mitjançant la utilització de cobertes protectores o folrant-los.
 • Quan un/a alumne canvie de centre serà d’aplicació l’article 20 de l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport.

Article 20. Incorporació d’alumnat nou durant el curs

Al llarg del curs escolar es pot incorporar alumnat nou al centre, el qual haurà pogut estar matriculat en un altre centre de la Comunitat Valenciana o incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu valencià.

Quan un alumne o alumna es trasllade d’un centre a un altre i siga beneficiari del programa, lliurarà els llibres de text en el centre en què causa baixa i s’emetrà un certificat seguint el model que facilitarà l’Administració, en el que s’informarà el nou centre del lliurament i de l’estat de conservació dels llibres.

No es contempla com a alumnat de nova incorporació aquell que es trasllade de centre per motius de treball temporal dels pares/mares o representants legals per un període limitat, que tinguen previsió de reincorporar-se novament al centre d’origen durant el mateix curs escolar.

El centre receptor dotarà l’alumnat dels llibres de text, d’acord amb el que es determina en l’article 40 d’aquesta ordre

 • El fons del banc de llibres podrà augmentar mitjançant donacions de material que puguen realitzar els pares.

 

IMPORTANT:  Si quan es lliuren els llibres a principi de curs i, malgrat els controls de revisió, s’observa alguna anomalia en un llibre, s’ha de notificar en el termini  d’una setmana al/la coordinador/a del banc de llibres per resoldre la incidència.

Aprovat pel Consell Escolar de l’IES Massamagrell l’1 de setembre de 2016

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Informació de la segona fase de XarxaLlibres i de la participació en el Banc de Llibres

Les famílies de l’alumnat d’ESO, a la finalització del curs 2015/2016, podran entregar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats, per constituir un Banc de Llibres.

Famílies participants a la primera fase

Per a les famílies participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per al cobrament de la segona fase, pagament que anirà en proporció a la quantitat de llibres que tornen i siguen acceptats, amb un màxim de 100 euros, i per a pertànyer al Banc de Llibres del curs 2016-2017.

Famílies que no han participat a la primera fase

Per a les famílies no participants en la primera fase del programa XarxaLlibres, el lliurament serà necessari per a pertànyer al banc de llibres del curs 2016/2017.

Informació més completa sobre el procediment general es pot trobar en aquesta adreça web de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

PROCEDIMENT

Les famílies complimentaran, prèviament a l’entrega de llibres, un formulari telemàtic que podran trobar, a partir del 15 de juny, en l’adreça web xarxallibres.edu.gva.es. En el formulari telemàtic, automàticament, apareixeran els llibres de l’alumnat, d’acord amb el catàleg 15/16 de l’IES de Massamagrell. Les famílies marcaran els materials que entreguen al centre.

Hi haurà dos formularis diferents:

1. Si es tracta d’una família que SÍ ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’emplenar la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES. Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on s’han de marcar els llibres que s’entreguen i quins han estat finançats per XarxaLlibres.

2. Si es tracta d’una família que NO ha participat en la primera fase del programa XarxaLlibres, haurà d’accedir a la SOL·LICITUD INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES (Per a l’alumnat que no ha participat en el Programa Xarxa de Llibres). Quan piquen a l’opció “Tramitar telemàticament” accediran al qüestionari on hauran de marcar els llibres que entreguen a l’institut.

IMPORTANT
Han de conéixer el NIA, Número d’Identificació de l’Alumne, que trobaran als butlletins de notes.

En els dos casos, el formulari telemàtic s’imprimirà i s’entregarà signat al centre juntament amb el material. Si necessita ajuda per emplenar o imprimir el formulari telemàtic, cride a l’institut.

Les famílies lliuraran a l’institut el lot de llibres junt al formulari en paper. El centre verificarà el nombre de llibres entregats, el seu bon estat de conservació i validarà la informació declarada per les famílies. Les famílies han de procurar entregar els llibres en el millor estat possible (esborrant anotacions, sense nom…).

 

CALENDARI

El calendari que es seguirà a l’IES de Massamagrell per a tornar els llibres serà el següent:

Alumnes que hagen aprovat totes les assignatures
20 de juny, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores)
21 de juny, de les 10:00 hores fins les 14:00 hores
Lloc: aula del grup

Resta de l’alumnat (de convocatòria extraordinària)
1 i 4 de juliol des de les 10 fins les 13 hores. Despatx de vicedirecció.
5 de juliol, coincidint amb el lliurament de les notes (des de les 11:30 fins les 14:00 hores). Aula del grup.

Fora d’aquestes dates el centre no rebrà cap llibre i s’entendrà que la família renuncia a participar en el Programa i en el Banc de Llibres.

 

PAGAMENT

Pagament segona fase XarxaLlibres curs 15/16. Els centres confirmaran la finalització del procés i faran arribar la informació perquè l’Ajuntament puga tramitar el pagament de la segona fase. El percentatge per calcular l’import de l’ajuda de la segona fase, serà obtingut amb la fórmula:

%= nombre exemplars entregats i finançats / nombre exemplars finançats

Per exemple, si l’alumne ha rebut finançament en la primera fase per un total de 8 llibres però tan sols entrega finalment al centre 6 llibres en bon estat tindria dret a un percentatge del 75 % de l’ajuda de la segona fase (el resultat de 6/8), és a dir, 75 euros.

 

COL·LABORACIÓ

Per últim, aprofitem per demanar la col·laboració de les famílies i de l’alumnat, principals destinataris d’aquest Programa de Banc de Llibres, per tal d’ajudar en la recollida, organització i posterior entrega dels llibres. Per això, si vostès o els seus fills o filles volen ajudar, per favor criden per telèfon o contacten amb Felisa Ramos (membre de la Comissió del Banc de Llibres, telèfon 961206260) per concretar la seua participació. Esperem comptar amb la seua participació.