Formación Profesional Formación Profesional Formación Profesional

IES de MASSAMAGRELL – FP

La web del teu centre de FP

 • FP
 • EF
 • ELE
 • AD
 • EF
 • ELE
 • AD
 • EF
 • ELE
 • EF
 • ELE
 • EF
 • EF
 • ELE
 • EF
 • ELE
FP1 EF2 ELE3 AD4 EF5 ELE6 AD7 EF8 ELE9 EF10 ELE11 EF12 EF13 ELE14 EF15 ELE16
Slider Image by WOWSlider.com v4.8

CGS Animació Activitats Físiques

CICLE: ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Grau Superior 2000 hores. Accedeix a tota la informació oficial en la següent pàgina

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Promotor d’activitats fisicoesportives. Animador d’activitats físiques i esportives. Coordinador d’activitats poliesportives. Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i que comporten implements.

gimnasio1

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
Activitats fisicoesportives individuals.
Activitats fisicoesportives que comporten implements.
Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
Animació i dinàmica de grups.
Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.

Segon curs:

Activitats fisicoesportives d’equip.
Organització i gestió d’una empresa menuda d’activitats de temps lliure i socioeducatives.
Primers auxilis i socorrisme aquàtic.
Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
Formació i orientació laboral.
Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE ó LOGSE de qualsevol modalitat. De Batxillerat Experimental de qualsevol modalitat; o haver superat qualsevol opció de COU. Alumnes que tinguen Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d’altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l’Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d’Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural: Activitats físiques per a persones amb discapacitats, Dinàmica de grups, Fonaments biològics, salut i primers auxilis i Formació i orientació laboral.

LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES PERMET L’ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s’actualitza i s’amplia l’annex X d’Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional en l’àmbit del sistema educatiu)

– Mestre (totes les especialitats) CV
– Diplomat en Educació Social CV
– Diplomat en Infermeria CV
– Diplomat en Fisioteràpia CV
– Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica CV
– Diplomat en Podologia CV
– Diplomat en Relacions Laborals CV
– Diplomat en Treball Social CV
– Diplomat en Turisme CV
– Diplomat en Teràpia Ocupacional CV
– Llicenciat en Ciències de l´Activitat Física i l´Esport. CV
– Llicenciat en Medicina CV
(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)